GAME OF LISTER
Organisasjonsnummer: 822 871 402
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Forretningsadresse: Strandgaten 5 4550 FARSUND

 

Generelle vilkår og betalingsbetingelser

Generelle medlemsvilkår er våre komplette vilkår som gjelder på alle Game of Lister. Nederst her står en oversikt over de forskjellige juridiske enhetene. Disse må godkjennes elektronisk eller signeres på papir.

Game of Lister har ulike typer av medlemskap som reguleres i disse vilkårene:
Basic, Standard og andre ordinære medlemskap.
All In medlemskap, som inkluderer Vipps behandlingsavtaler.

Omfanget av de ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremgår av gjeldende beskrivelser på https://gameoflister.no.

1. Generelt

1.1 Disse vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og Game of Lister.

1.2 Ved å registrere deg som medlem av Game of Lister godtar du de generelle medlemsvilkårene som følger nedenfor. Dersom du registrerer deg på vegne av en annen er det ditt ansvar å sørge for at personen som deltar er oppmerksom på vilkårene og aksepterer dem. Ved å fullføre registreringen garanterer du at øvrige deltakere er blitt gjort kjent med disse vilkårene og har akseptert disse.

2. Partene

Selger er Game Of Lister, Strandgaten 5, post.gol@outlook.com, 822871402, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Medlemskap

3.1 Medlemskap i Game of Lister kan tegnes av myndige personer som:

(i)Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap hos Game of Lister.

(ii)Ikke tidligere har blitt utestengt fra ett eller flere av Game of Lister’s samarbeidssentre.

(iii)Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap hos Game of Lister eller andre samarbeidspartnere av Game of Lister.

3.2 Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Game of Lister, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet. Personopplysninger i tilknytning til slikt medlemskap vil bli behandlet i henhold til vår Personvern policy.

3.3 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen og frem til Medlemsavtalen opphører i henhold til kapittel 8.

3.4 Medlemskapet i Game of Lister er et løpende avtaleforhold. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 8.

3.5 Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

3.6 Medlemskapet gir Medlemmet rett til enhver tid å benytte seg av de tjenester som Game of Lister tilbyr, slik de er beskrevet i kapittel 3. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.

 

4. Beskrivelse av tjenesten

4.1 Leveransens omfang er tilgjengelig for medlemmet umiddelbart etter avtaleinngåelse.

Game of Lister gir medlemmet tilgang til Game of Lister spillested.

4.2 Game of Lister nettsiden gir medlemmet mulighet til å administrere sin profil og betale to former for medlemskap;

  1. A) Medlemskap (for enkeltindivid)
  2. B) Familiemedlemskap

I tillegg gir nettsiden tilgang for gjester til å kjøpe drop-in kort.

4.3 Nettsiden vil kommunisere med betalingsløsning.

4.4 Game of Lister har rett til å foreta visse tekniske, funksjonelle eller andre endringer i tjenesten som vi anser hensiktsmessige, for å sikre en best mulig brukeropplevelse hos Medlemmet.

5. Priser

4.1 Alle priser er i norske kroner og vises både eksklusive og inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, som avgifter, gebyrer og leveringskostnader.

6. Betaling av medlemskap

6.1 Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til Game of Lister’s til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.

6.2 Betaling av medlemskap ved bruk av Vipps vil belastes umiddelbart.

6.3 Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil Game of Lister kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

6.4 Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

6.5 Ved manglende betaling kan Game of Lister nekte deg adgang til medlemskapets fasiliteter, og ethvert ansvar som påligger Game of Lister etter denne avtale vil, i den utstrekning det er mulig i henhold til gjeldende lovgivning, opphøre.

7. Forbehold – medlemmets ansvar

7.1 Medlemmet plikter å:

(i) Gjøre seg kjent med og følge de til enhver tid gjeldende regler for bruk av lokaler.

(ii) Informere Game of Lister ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon.

7.2 Ved tegning av familiemedlemskap er det den som tegner medlemskapet sitt ansvar å påse at det ikke tilknyttes andre mennesker enn personer som er i familie, og er bosatt i samme husstand. Se de de til enhver tid gjeldende regler for bruk og misbruk av keycard/medlemskap, som er angitt for Game of Lister sine lokaler.

7.3 Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til Game of Lister’s tjenester gjennom deling av innloggingsinformasjon mv.

7.4 Ved tap av keycard skal Medlemmet snarest gi melding til Game of Lister. Game of Lister vil deretter sperre kortet og utstede nytt Heiskort. Ved utstedelse av nytt keycard eller et erstatningskort ved glemt keycard, plikter Medlemmet å betale et gebyr i henhold til de enhver tid gjeldende priser.

7.5 Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare heiskort på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til Game of Lister. Se de de til enhver tid gjeldende regler for bruk og misbruk av keycard/medlemskap, som er angitt for Game of Lister sine lokaler.

8. Personvern og markedsføring

8.1 Kortinformasjon: Når du handler hos Game of Lister blir betalingen behandlet av Nets Branch Norway (Org. nr. 996 345 734), som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapets regelverk.

8.2 Game of Lister vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende lovgivning.

8.3 Game of Lister vil kunne sende deg epost eller henvendelser via Appen med medlemstilbud og andre tilbud fra våre samarbeidspartnere. Disse henvendelsene utgjør en del av vårt tilbud til deg som medlem, og gjøres i medhold av markedsføringsloven § 15 tredje ledd (eksisterende kundeforhold). Når du inngår Medlemsavtalen får du mulighet til å si nei takk til dette i Appen, henhold til loven.

8.4 Som ledd i våre tjenester vil vi også sende deg informasjon knyttet til oppetid, og andre opplysninger som er relevant for ditt medlemskap hos Game of Lister.

9. Medlemskapets opphør

9.1 Medlemskapet hos Game of Lister kan avsluttes via Appen når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden på 12 måneder. Bindingstiden løper fra startdato slik den er angitt i Medlemsavtalen.

9.2 Før bindingstidens utløp vil Medlemmet få melding med beskjed om å melde seg ut dersom fornyelse av medlemskapet hos Game of Lister ikke er ønskelig. Gis det ingen slik tilbakemelding fornyes medlemskapet for nye 12 måneder.

 

9.3 Dersom Medlemmet ønsker å gå fra avtalen før bindingstiden på 12 måneder er utløpt, plikter Medlemmet å betale et gebyr som tilsvarer de resterende terminbeløpene. Dette innebærer at hvis det for eksempel gjenstår 3 måneder av bindingstiden når Medlemmet sier opp, vil han måtte betale et gebyr på tre måneders medlemskap ihht. prisen per måned ved inngåelse av medlemskap.

9.4 Game of Lister har rett til å suspendere et medlem og dets konto, og si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen.

Som vesentlig mislighold anses blant annet:

(i) Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

(ii) Vesentlig brudd på Medlemmets plikter etter kapittel 6, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra Game of Lister.

 

10. Immaterielle rettigheter

10.1 Alle immaterielle rettigheter i og til medlemsprogrammet, innhold og alt materiale som distribueres ved eller i forbindelse med arrangementet eller programmet, eies av Game of Lister.

10.2 Medlemmet må ikke bruke eller reprodusere eller tillate noen å bruke eller reprodusere varemerker eller andre handelsnavn som vises i forbindelse med medlemsprogrammet, uansett programinnhold og / eller materiale som er distribuert på eller i forbindelse med programmet, uten på forhånd å ha innhentet en skriftlig tillatelse fra Game of Lister.

11. Angrerett

11.1 Ved kjøp utenfor butikk/fjernsalg [f.eks. via Internett eller telefon) har forbrukere lovfestet rett til å gå fra Medlemsavtalen innen 14 dager etter at Game of Lister har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, jf. angrerettloven § 20. Se vårt angrerettskjema her.

 

11.2 Dersom Medlemmet bruker angreretten etter å ha bedt om oppstart av tjenesten, skal han ha ansvar for de rimelige kostnader som oppstår i forbindelse med bruk av tjenesten, jf. angrerettloven § 26. Dette innebærer at dersom Medlemmet ønsker å få tilsendt og benytte seg av keycard før utløpet av angrefristen, vil han måtte betale for bruk i henhold til gjeldende prisliste.

11.3 Ved kjøp av keycard og andre varer i fysisk butikk har ikke Medlemmet noen angrerett, jf. Angrerettloven § 1. Dette gjelder også der Medlemsavtalen er inngått i fysisk butikk hos en av Game of Lister’s lokaler.

12. Personskade

12.1 Medlemmet benytter seg av Game of Lister’s lokaler på eget ansvar. Game of Lister er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et av lokalerene til Game of Lister.

13. Ansvarsbegrensning, lovvalg, tvist og verneting

13.1 Game of Lister er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Game of Lister’s tilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor Game of Lister’s kontroll og Game of Lister ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

13.2 Game of Lister har et ønske om å yte service døgnet rundt, alle årets dager. Tjenesten leveres likevel med det forbehold at Game of Lister ikke kan garantere for dens tilgjengelighet 24/7. Tjenesten kan fra tid til annen være nede pga planlagt eller ikke planlagt vedlikehold, havari eller andre forhold. Game of Lister forbeholder seg retten til å oppdatere eller revidere tjenesten.

13.3 Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

13.4 Tvister mellom Medlemmet og Game of Lister skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

 

 

14. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Oppdaterte vilkår er gjeldende fra 1 juni 2021